Årets tävling spelas den 11 juli 2024 på Lanna Lodge Golfresort.

Anmälan öppen från fredag 5 April, boka tidigt pris 1 195 kr före 31 Maj ( ord pris 1 395 kr)

Nedan förklarar vi i 13 enkla punkter hur vi jobbar för att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss, och veta att vi uppfyller de krav som ställs för att värna om din integritet.

1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla länder inom EU. GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

2. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Personnummer, namn, adress, telefon, e-postadress etc.

3. Behandling av personuppgifter
Gölfhälja Real Agents KB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och därför sker behandlingen av personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar.

4. Personuppgiftsansvarig
Gölfhälja Real Agents KB med organisationsnummer 969790-9084 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

5. När sker behandling av personuppgifter?
• när du anmäler dig och deltar i tävlingar som vi arrangerar
• när du är leverantör eller annan samarbetspartner till oss

6. Registrerade uppgifter
Vi registrerar i första hand endast kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

7. Ändamålet och den lagliga grunden med behandlingen av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för följande ändamål och baseras på nedanstående legala grunder. För att kunna ingå och hantera avtal och medlemskap med dig som kund, medlem, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att vi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

8. Utlämnande av personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om samarbetspartner, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse. Föreningen förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med oss gemensamt personuppgiftsansvarigt eller vårt personuppgiftsbiträde. Vi lämnar aldrig vidare personuppgifter för direktmarknadsföring.

9. Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

10. Säkerhet och skydd av personuppgifter
Gölfhälja Real Agents KB har inför införandet av GDPR sett över rutiner och vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

11. Rättelse, radering och tillgång m.m.
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig samt i vissa fall få de förflyttade till annan personuppgiftsanvarig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt info@travgolf.se Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Datainspektionen (2018 byter myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se

12. Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@travgolf.se eller via brev till: Gölfhälja Real Agents KB, Termikgatan 49 C Lgh 1203, 70239 Örebro, Sverige.